Arbetsprocessen med redaktionen och viktiga datum

Nationella arbetsgrupperna tar fram kunskapsstöden med stöttning av nationella redaktionen. I arbetsprocessen finns några viktiga datum för arbetsgrupperna att förhålla sig till, se nedan under rubriken Viktiga datum.

Webbplatsen Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård beskriver bland annat huvudprocessen för att ta fram kunskapsstöd.

I flera av faserna i huvudprocessen har processledaren och nationella arbetsgruppen (NAG) kontakt med nationella redaktionen.

Nationella redaktionen

Nationella redaktionen stöttar arbetsgrupperna under processen med att ta fram kunskapsstöd och bidrar med redaktionell bearbetning av innehållet.

På den nationella redaktionen arbetar medicinska redaktörer med medicinsk och journalistisk bakgrund.

I redaktionen finns bred erfarenhet från arbete inom vården och från produktionen av kunskapsstöd både till invånare och till vårdens professioner.

Du når redaktionen via mejl till nkkredaktionen@inera.se.

Schematisk bild över aktiviteterna i arbetsprocessen med redaktionen för att ta fram eller revidera ett kunskapsstöd.
Arbetsprocessen med redaktionen.

För dig som ska skriva kunskapsstöd

Kunskapsstöden produceras i Word via samarbetsytan Teams. Arbetsprocessen med redaktionen startar i huvudprocessens andra fas. 

 1. Medlemmarna i arbetsgruppen (NAG) deltar i ett introduktionsstillfälle med nationella redaktionen. Mer information finns på sidan Introduktion för författare.
 2. NAG börjar skriva kunskapsstödet.
 3. NAG skickar kunskapsstödet på granskningsrunda 1 och bearbetar det efter inkomna synpunkter.
 4. Redaktionen skickar kunskapsstödet på granskningsrunda 2 (nationell remiss eller synpunktsinhämtning), NAG bearbetar det efter inkomna synpunkter.
 5. Redaktionen publicerar kunskapsstödet.

Obs: Inför granskningsrunda 1 och granskningsrunda 2 samt inför publicering ska NAG inhämta NPO-godkännande och skicka kunskapsstödet till redaktionen för redaktionell bearbetning.

Nationella redaktionens team Produktion nationella kliniska kunskapsstöd

I teamet Produktion Nationella kliniska kunskapsstöd finns en kanal för varje nationellt programområde (NPO). Välj vilken eller vilka kanaler du vill ha synliga i högerspalten.

I varje NPO-kanal finns en mapp för kliniska kunskapsstöd och en för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Klicka på aktuell typ av kunskapsstöd för att se mappen för det kunskapsstöd du ska arbeta med. Mappen har samma namn som kunskapsstödet.

I kanalen Allmänt finns en tidplan. Håll gärna tidplanen uppdaterad genom att skriva in nya kunskapsstöd och grönmarkera de kunskapsstöd som håller på att tas fram eller revideras inom ert NPO. När ni vet är vi tacksamma för om ni här även kan lägga in datum för:

 • när kunskapsstödet planeras gå ut på granskningsrunda 2
 • när kunskapsstödet planeras vara klart för publicering.

Viktiga datum

För att slå fast en tidplan för sitt arbete behöver NAG förhålla sig till två datum:

 • datum för nationell remiss eller datum för synpunktsinhämtning
 • datum för publicering.

Tidplanen påverkas även av längden på granskningsrundorna 1 och 2, samt av tiden för redaktionell bearbetning.

Datum inför granskningsrunda 2 (remiss eller synpunktsinhämtning)

Två månader innan datumet för önskad granskningsrunda 2 (nationell remiss eller synpunktsinhämtning) behöver NAG kontakta redaktionen för en avstämning av tidplan och start av redaktionell bearbetning.

Datum för nationella remisser

Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år på webbplatsen Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Det går att lämna remissynpunkter under hela respektive remissperiod:

 • 15 februari till 14 april
 • 15 april till 14 juni
 • 15 september till 14 november
 • 15 november till 14 februari.

Infaller startdatumet för en remissperiod på en helgdag så flyttas det till nästa vardag. Infaller slutdatumet för en remissperiod på en helgdag stängs den på den närmast föregående vardagen.

Datum för synpunktsinhämtningar

Synpunktsinhämtningar skickas åtta gånger per år till särskilt utsedda mejladresser för regionerna. Det går att lämna synpunkter under hela respektive period:

 • 1 februari till 1 mars
 • 1 mars till 29 mars
 • 1 april till 29 april (inställd på grund av migrering)
 • 2 maj till 30 maj
 • 1 september till 29 september
 • 1 oktober till 29 oktober
 • 1 november till 29 november
 • 1 december till 29 januari.

Infaller startdatumet på en helgdag öppnas synpunktsinhämtningen nästkommande vardag. Infaller slutdatumet på en helgdag stängs synpunktsinhämtningen den närmast föregående vardagen.

Datum för publicering

Meddela gärna nationella redaktionen så snart som möjligt i processen vilket publiceringsdatum ni önskar.

Vårdprogram, vårdriktlinjer och vårdförlopp

Publicering av vårdprogram, vårdriktlinjer och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp sker snarast efter att de godkänts av aktuellt NPO (gäller vårdprogram och vårdriktlinjer) eller Styrgrupp för kunskapsstyrning regioner i samverkan (SKS) (gäller vårdförlopp).

Kliniska kunskapsstöd

Publicering av kliniska kunskapsstöd sker den första varje månad (eller nästkommande vardag), med undantag för 1 februari, 1 augusti och 1 september.

För att ett kliniskt kunskapsstöd ska publiceras önskat datum behöver nationella arbetsgruppen ha färdigställt ett innehåll som är godkänt av aktuellt nationellt programområde (NPO) senast en och en halv månad före detta datum. Det beror på att regionerna under fyra veckor före publicering ska få möjlighet att göra regionala tillägg till kunskapsstödet.

Planering inför publicering av kliniska kunskapsstöd

För att publicera ett önskat datum behöver NAG planera utifrån följande.

Illustration över planeringen inför publicering i månader.
Planering inför publicering.
 1. NAG inkommer med ett av NPO godkänt kunskapsstöd senast den 15:e månad 1. Redaktionen har sedan cirka tio arbetsdagar på sig att göra kunskapsstödet klart för publicering.
 2. Regionala tillägg skrivs. Nationella redaktionen meddelar regionerna att de har fyra veckor på sig att göra regionala tillägg under månad 2.
 3. Redaktionen publicerar kunskapsstödet inklusive de regionala tilläggen på publiceringsdatumet, det vill säga den 1:a eller nästkommande vardag i månad 3.
Till toppen av sidan