Kunskapsstödens målgrupper och förhållande till varandra

Kunskapsstöden kan vända sig till alla professioner inom vård och omsorg som deltar i utredning, behandling och uppföljning av en patient. Det är viktigt att informationen i aktuellt kunskapsstöd både strukturellt och innehållsmässigt är samstämmig med övriga kunskapsstöd.

Kunskapsstödens målgrupper och användare

Kunskapsstöden kan vända sig till alla professioner inom vård och omsorg som deltar i utredning, behandling och uppföljning av en patient. Innehållet är avsett för att användas före, under eller efter vårdmötet och ska vara kortfattat, lättnavigerat och tillämpbart i hela landet.

Lyft fram hur patientens och de närståendes medverkan kan möjliggöras i såväl utredning, behandling och uppföljning som i den egna vården.

I personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är avsnitten om kvalitetsuppföljning och patientens utmaningar främst avsedda att tillsammans med själva beskrivningen av vårdförloppet användas vid införande, verksamhetsutveckling och uppföljning av vårdförlopp. Vårdförloppen riktar sig därmed även till  verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer och andra beslutsfattare.

Förhållande till andra kunskapsstöd

Det ska vara enkelt för användare att hitta samma typ av information i olika kunskapsstöd. En enhetlig struktur är viktigt för användare i exempelvis primärvården, eftersom professionerna där kommer att beröras av flera olika kunskapsstöd i sitt patientarbete. Detsamma gäller för verksamheter inom specialiserad vård.

Olika kunskapsstöd kan innehålla överlappande information. Respektive arbetsgrupp behöver därför se till att informationen i aktuellt kunskapsstöd både strukturellt och innehållsmässigt är samstämmig med övriga kunskapsstöd. Det är viktigt att arbetsgruppen håller sig uppdaterad om angränsande kunskapsstöd och vid behov tar kontakt för att samordna innehåll.

Undvik att hänvisa till lagtext. De åtgärder som beskrivs i kunskapsstödet är i första hand till för att säkerställa en god vård för patienterna, inte för att uppfylla lagkrav.

Till toppen av sidan