Om Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är en infrastruktur för att ta fram och tillgängliggöra kunskapsstöd för utredning, behandling och uppföljning i olika vårdsituationer. Kunskapsstöden finns tillgängliga på denna webbplats alternativt på regionernas egna webbplatser eller vårdinformationsystem.

Syftet med de nationella kliniska kunskapsstöden är att bidra till en god och jämlik vård i hela landet genom att erbjuda bästa möjliga kunskap i varje enskilt vårdmöte.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd ägs av Sveriges 21 regioner, och är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Läs mer om kunskapsstyrning på webbplatsen Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

De nationella kliniska kunskapsstöden innehåller uppdaterad och tillgänglighetsanpassad information som skrivs av kliniskt förankrade expertgrupper med representanter från hela landet.

Kunskapsstöden är anpassade för att stödja i vårdmötet, exempelvis när du behöver stämma av vilka prover som bör tas, vilka behandlingar som rekommenderas eller vilka differentialdiagnoser du ska vara uppmärksam på.

Tänk på att kunskapsstöden gäller gruppnivå. De är inte bindande utan det är alltid du själv som utifrån enskild patient och situation ansvarar för tillämpningen av rekommendationerna.

Innehållet i kunskapsstöden liksom styrningen av produktionen är regionernas gemensamma ansvar och koordineras av Sveriges sex sjukvårdsregioner samt en stödfunktion vid Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Regionernas och kommunernas digitaliseringsbolag Inera svarar för redaktionellt stöd och Nationellt kliniskt kunskapsstöds IT-infrastruktur.

Till toppen av sidan