Att tänka på under framtagande av kunskapsstöd

För att kunskapsstöden ska vara enkla att hitta och varje målgrupp ser rätt information är det viktigt hur kunskapsstödens titel och att informationen märks upp med aktuell målgrupp. På grund av tillgänglighetskäl är det också viktigt att följa de riktlinjer som finns kring hur rubriker.

Kunskapsstödets titel

Ange titeln utifrån det hälsotillstånd eller verksamhetsområde kunskapsstödet avser, exempelvis Sepsis eller Rehabilitering. Välj första ordet i titeln så att kunskapsstödet lätt går att hitta bland andra kunskapsstöd. Till exempel är ’Smärta, långvarig’ lämpligare än ’Långvarig smärta’.

Komplettera vid behov hälsotillståndet med något nyckelord, exempelvis ’Schizofreni – förstagångsinsjuknande’.

Är kunskapsstödet riktat till en specifik grupp ska det framgå i titeln, exempelvis ’Allergi – barn’ respektive ’Allergi – vuxna’.

Titeln ska inte ange vårdnivå, utan spegla patient- eller sjukdomsperspektiv.

Målgruppsmärkning

I kliniska kunskapsstöd ska varje innehållsdel märkas med primärvård, specialiserad vård eller både primärvård och specialiserad vård, beroende på vilken målgrupp den riktar sig till. (Obs: Märk inte utifrån vem som ska utföra vad, utan utifrån vem som har ett värde av att läsa texten.)

I personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp märks alla innehållsdelar med vårdförlopp.

Omärkta innehållsdelar visas inte för läsare av kunskapsstödet.

Rubriknivåer

Det finns fem rubriknivåer:

  • Rubriknivå 1 – kunskapsstödets titel.
  • Rubriknivå 2 – avsnittsrubriker, som inte kan redigeras.
  • Rubriknivå 3 – underrubriker, som inte kan redigeras.
  • Rubriknivåerna 4 och 5 – underrubriker som skrivs i fritext.

Rubriker utan efterföljande innehåll visas inte för läsare av kunskapsstödet.

Skriv endast text under de rubriker som är relevanta för hälsotillståndet.

Använd rubriknivå 4 och 5 för att strukturera texten och underlätta läsbarheten. Rubrikerna bör vara korta och beskrivande. Läs mer i Skrivregler och språkliga riktlinjer.

Rubrikerna ska alltid förekomma i hierarkisk ordning. (Rubriknivå 3 föregår rubriknivå 4 som föregår rubriknivå 5.)

I respektive Wordmall kan instruktioner om användning av specifika rubriker förekomma.

Regionala tillägg

Användarna av kunskapsstöd ska få rekommendationer som är tillämpbara i hela landet. Eftersom organisation, arbetsfördelning och resurser skiljer sig åt mellan regionerna finns möjlighet att göra tillägg med regionsspecifik information i de kliniska kunskapsstöden. Lämna rubriker tomma där det inte finns nationella rekommendationer som är giltiga i alla regioner.

Regionala tillägg ska ha en egen rubrik på nivå 4 eller 5.

Regionala tillägg kan endast göras till kliniska kunskapsstöd, inte vårdförlopp.

Till toppen av sidan