Så här arbetar vi

Kunskapsstöden på den här webbplatsen skrivs av nationella arbetsgrupper bestående av kliniskt verksamma ämnesexperter. Arbetsgrupperna nomineras och utses av nationella programområden. Deras arbete stöds av Sveriges sex sjukvårdsregioner och en stödfunktion vid Sveriges kommuner och regioner (SKR).

I systemet för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård finns 26 nationella programområden, NPO, som ansvarar för var sitt ämnesområde. Det finns också åtta nationella samverkansgrupper, NSG, som samordnar regionernas områdesövergripande, nationellt gemensamma kunskapsstyrningsarbete. Läs mer om systemet för kunskapsstyrning på webbplatsen Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Varje NPO utser nationella arbetsgrupper, NAG, och ger dem uppdrag att ta fram kunskapsstöd inom sina respektive expertområden. Arbetsgrupperna ska genomlysa kunskapsläget och skriva själva kunskapsstödet samt i förekommande fall ta fram en konsekvensbeskrivning mot bakgrund av kunskapsstödets rekommenderade åtgärder.

Sveriges sex sjukvårdsregioner samt en stödfunktion vid Sveriges kommuner och regioner, SKR, koordinerar och stödjer arbetsgrupperna och deras respektive processledare.

Regionernas och kommunernas digitaliseringsbolag Inera står bakom de tekniska applikationerna och bistår arbetsgrupperna med redaktionell kompetens i anslutning till produktion, publicering och revidering av kunskapsstöden.

Respektive region svarar för att ta fram regionala tillägg till de nationella kunskapsstöden.

Publiceringar

Nya och reviderade kunskapsstöd publiceras kontinuerligt så att webbplatsen blir allt mer heltäckande.

Till toppen av sidan